Računovodstvo

V računovodski del storitev spada nadzor nad finančnimi obveznostmi lastnikov nepremičnin. Izvajamo knjigovodsko in finančno poslovanje.

Sem spadajo tudi postopki za zavoravnje nepremičnin, sklepanje pogodb, izdajanje obvestil o neplačanih terjatvah najemnika in opominov dolžnikom ter izterjava obveznosti. Pripravljamo tudi podatke za sodno izterjavo ter vodimo rezervni sklad.